Gần một năm sau cơn bão Ida, nhiều cư dân của Kenner và Laplace tiếp tục quá trình phục hồi chậm. Một số chủ nhà mô tả chiến đấu với các công ty bảo hiểm trong khi những người khác nói về cuộc đấu tranh để tìm nhà thầu và công nhân đáng tin cậy.?

Đọc thêm ở đây: Cư dân Laplace hồi phục một năm sau cơn bão Ida - nhưng vẫn theo cách gây hại