Không .Lafitte.092121.08.jpg

Bạn bè Norman Bouisse và Grand Bundy Ride trên thuyền cua của Bundy để kiểm tra thuyền tôm ngập một phần của Bouisse sau cơn bão Ida ở Lafitte, La., Thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021. Trong cơn bão Ida cho đến khi Bundy đi và có được anh ta. (Ảnh của Sophia Germer, cok9.com, Times-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)