Thiệt hại cơn bão Ida ở Houma

Cư dân khảo sát cơn bão Ida thiệt hại trên Phố chính ở Houma vào ngày 30 tháng 8 năm 2021.