Brian Piper

Brian Piper, Andrew W. Mellon Foundation Trợ lý người phụ trách ảnh, Noma