Levis Dardar và Nghĩa trang Đảo

Chỉ có thập giá của Nghĩa trang Đảo được để lại trên nhà của Levis Dardar sau khi cơn bão Ida ổn định trực tiếp qua Isle de Jean Charles, làm hỏng nhiều ngôi nhà ngoài việc sửa chữa, Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021. (Ảnh của Ted Jackson, cok9.com | Thời gian-Picayune | Người ủng hộ New Orleans)