Không .Safetypouch

David Price, người phát minh ra túi an toàn, kỷ niệm sự xuất hiện của sản phẩm của mình trong một Gulfport Mississippi Walmart?