Trung tâm John Scott

Tác phẩm điêu khắc 'Đô thị' của John Scott, treo trên tường tại Trung tâm John Scott của Quỹ Helis ở Louisiana Fortowment cho Tòa nhà Nhân văn ở New Orleans vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 8 năm 2022.