Tn l?a m?t tr?ng NASA

Tn l?a m?t tr?ng c?a NASA ?? s?n sng ch?a ??y 24 gi? tr??c khi n ???c ln k? ho?ch ra m?t trn PAD 39B cho nhi?m v? Artemis 1 ?? quay quanh m?t tr?ng t?i Trung tam v? tr? Kennedy, Ch? nh?t, ngy 28 thng 8 n?m 2022, t?i Cape Canaveral, Fla. (AP ?nh/John Raoux)